O mnie

Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało.

Janusz Korczak

Sylwia Pizuńska

Sylwia Pizuńska

1. Wykształcenie:

 • studia wyższe licencjackie na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego na kierunku Matematyka w specjalności nauczycielskiej – matematyka i informatyka (2006 – 2009)
 • uzupełniające studia magisterskie na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Matematyka, specjalność nauczycielska w zakresie nauczania matematyki (2010 – 2012)
 • studia wyższe zawodowe, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp., Instytut Zarządzania i Finansów, kierunek Zarządzanie Małym i Średnim Przedsiębiorstwem (1998 – 2001)
 • studia wyższe magisterskie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku Zarządzanie i Marketing w zakresie handlu zagranicznego (2001 – 2003)

2. Kursy, szkolenia, warsztaty:

 • rok szkolny 2010/2011:
  • Analiza wyników diagnoz pedagogicznych z wykorzystaniem programu Excel
  • Diagnozowanie wiedzy matematycznej uczniów po pierwszym etapie kształcenia
  • Excel 2007 dla „zielonych”
  • Jak efektywnie i niebanalnie powtarzać materiał w szkole podstawowej i gimnazjum?
  • Jak motywować uczniów do nauki na lekcjach matematyki w szkole podstawowej?
  • Jak uczyć uczniów uczenia się?
  • Nowatorskie wykorzystanie tablic interaktywnych w dydaktyce przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i zawodowych
  • PowerPoint 2007 jako narzędzie dydaktyczne
  • Stosowanie multimedialnych urządzeń cyfrowych w dydaktyce przedmiotowej
 • rok szkolny 2011/2012:
  • Dyscyplina w klasie warunkiem skutecznego nauczania – uczenia się w szkole podstawowej
  • Rozwijanie potencjału uczniów zdolnych – jak wspierać i motywować do rozwijania zdolności?
 • rok szkolny 2012/2013:
  • Jak skutecznie przygotować uczniów do sprawdzianu szóstoklasisty w zakresie umiejętności matematycznych?
  • Ocenianie kształtujące na lekcjach matematyki w szkole podstawowej
  • Podnoszenie kompetencji matematycznych uczniów szkół podstawowych na zajęciach wyrównawczych
  • Tworzenie szkolnych stron internetowych za pomocą gotowych szablonów
  • Uczeń dziewięcio- i dziesięcioletni na lekcjach matematyki w klasie IV szkoły podstawowej
  • Własny portal edukacyjny
 • rok szkolny 2013/2014:
  • Dostosowanie wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb ucznia na podstawie opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej
  • kurs kwalifikacyjny z zakresu Oligofrenopedagogiki
  • Metodyka pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu się
  • Obsługa darmowego programu SketchUp do projektowania, tworzenia i wizualizacji grafiki 3D
  • Wykorzystanie różnorodnych metod analizy osiągnięć edukacyjnych ucznia do podnoszenia efektywności kształcenia
 • rok szkolny 2014/2015:
  • Budowanie strategii współpracy z rodzicami
  • Funkcje i zadania nauczyciela-wychowawcy w organizacji i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • Jak przygotować uczniów do nowej formuły sprawdzianu w zakresie matematyki?
  • Linux w pracy dydaktycznej nauczyciela
 • rok szkolny 2015/2016:
  • Poznaj WSiPnet
 • rok szkolny 2016/2017:
  • Gamifikacja w Squli (webinarium)
  • Narzędzia Google w szkole: Gmail, Kalendarz, Dysk i inne
  • Podniesienie skuteczności kształcenia matematyki w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej
  • Stosowanie multimedialnych urządzeń cyfrowych w pracy dydaktycznej nauczycieli
  • Wprowadzenie nauczania programowania w formie innowacji pedagogicznej do edukacji formalnej w oparciu o zmiany w obowiązującej podstawie programowej z informatyki
 • rok szkolny 2017/2018:
  • Cykl szkoleń on-line ze SMART Notebook:
   • Podstawowe narzędzia w SMART Notebook
   • Wykorzystanie narzędzi ułatwiających tworzenie materiału lekcyjnego
   • Ze SMART Notebook na lekcji
  • Jak realizować zajęcia z informatyki zgodnie z nową podstawą programową w klasach IV-VIII?
  • Konferencja metodyczna: Jak realizować podstawę programową informatyki?
  • Konferencja metodyczna: Realizacja nowej podstawy programowej matematyki w szkole podstawowej
  • Metoda projektu w nauczaniu matematyki
  • Realizacja wybranych treści kształcenia matematycznego w kl. VII i VIII szkoły podstawowej
  • Scottie Go! Nauka programowania dla najmłodszych
  • Szkolenie przygotowujące do prowadzenia zajęć w ramach programu #SuperKoderzy ze ścieżki Majsterkowicze 2.0
  • Szkolenie z budowania lokalnych partnerstw i współpracy z samorządem
  • Tworzenie interaktywnych gier i ćwiczeń edukacyjnych z zastosowaniem aplikacji internetowych
  • Tworzenie materiałów dydaktycznych w programie Gimp
  • Tworzenie testów i quizów w oparciu o darmowe oprogramowanie i aplikacje
  • udział w międzyszkolnych sieciach współpracy i samokształcenia nauczycieli Algorytmika i programowanie
  • Zabawy w Scratchu
  • 20-godzinne kursy programowania online (studio.code.org)
 • rok szkolny 2018/2019:
  • Konferencja metodyczna: Zastosowanie technologii cyfrowych do uatrakcyjnienia procesu nauczania i motywowania uczniów do aktywnego uczenia się
  • Metody pracy z uczniem agresywnym i niedostosowanym społecznie
  • Ochrona danych osobowych według UODO i RODO
  • Podniesienie kompetencji w zakresie nauczania programowania z uwzględnieniem nowej podstawy programowej z informatyki
  • Szkolenie z obsługi dziennika elektronicznego LIBRUS
  • Sztuka mediacji – jak rozwiązywać konflikty w relacji: uczeń – uczeń, nauczyciel – nauczyciel, uczeń – nauczyciel, dyrektor – nauczyciel
  • Uczeń w cyberprzestrzeni. Jak bezpiecznie poruszać się w wirtualnym świecie?
  • udział w międzyszkolnych sieciach współpracy i samokształcenia nauczycieli Algorytmika i programowanie

3. Projekty/programy edukacyjne:

 • ogólnopolski projekt edukacyjny LEPSZA SZKOŁA prowadzony przez GWO, całoroczny program Sesje z plusem, klasy 4, 5 i 6 szkoły podstawowej, Próbny sprawdzian w szóstej klasie (rok szkolny 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012)
 • ogólnopolski projekt edukacyjny LEPSZA SZKOŁA prowadzony przez GWO, całoroczny program Sesje z plusem, klasy 5 i 6 szkoły podstawowej, Próbny sprawdzian w szóstej klasie (rok szkolny 2012/2013)
 • ogólnopolski projekt edukacyjny LEPSZA SZKOŁA prowadzony przez GWO, całoroczny program Sesje z plusem, Próbny sprawdzian w szóstej klasie (rok szkolny 2013/2014)
 • ogólnopolski projekt edukacyjny LEPSZA SZKOŁA prowadzony przez GWO, Próbny sprawdzian w szóstej klasie (rok szkolny 2014/2015)
 • ogólnopolski program edukacyjny #SuperKoderzy (ścieżka edukacyjna Majsterkowicze 2.0) prowadzony przez Fundację Orange, którego kluczowym elementem jest nauka programowania (trzy grupy: klasa 4, 5, 6; rok szkolny 2017/2018)
 • program Aktywna Tablica, koordynacja działań w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkole (rok szkolny 2017/2018)
 • program antytytoniowej edukacji zdrowotnej pt. Bieg po zdrowie, który miał na celu opóźnianie i zapobieganie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży (klasa 4; rok szkolny 2017/2018)
 • projekt Świąteczna kartka #SuperKoderów (rok szkolny 2017/2018)
 • ogólnopolski projekt edukacyjny LEPSZA SZKOŁA mający na celu badanie efektywności nauczania, prowadzony przez GWO, udział w programie Sesje z plusem (klasa 4 i 6 – rok szkolny 2017/2018; klasa 4, 5, 6, 7 – rok szkolny 2018/2019)